ارگاسم چیست ؟


تحریکات جنسی و اروتیکی سبب ساز تغییرات گسترده ای در بدن می شود. زمانی زن و مرد در اثر عمل جنسی تحریک می شوند،تپش قلب دو جنس سریعتر می شود و فشار خون افزایش می یابد.این افزایش در اندام تناسلی مردان شامل آلت می شود.که باعث افزایش اندازه آن و رسیدن به حالت نعوظ می شود.در همین زمان تنشهای عصبی هم افزایش می یابد و کل بدن را متاثر می کند.رفته رفته این تغییرات در جریان مداوم سکس و عمل جنسی به اوج خود می رسد.و سپس به ناگاه این تحریکات و تنش ها فروکش می کند.اسن حالت را اصطلاحا ارگاسم یا اوج لذت جنسی می گویند(در زبان عامیانه حشری شدن)

در هنگام ارگاسم مرد انزال و خروج منی صورت میگیرد.این مایع در هنگام انزال از طریق آلت از بدن خارج می شود.(یا به داخل واژن منتقل می شود)

ارگاسم در مردان نسبت به زنان از زمان کمتری برخوردار است که این به خاطر شرایط بدنی و عصبی زنان است که باعث این شرایط می شود. برای رسیدن مردان به ارگاسم تحریکات که بروی آلت می پیوندند مثل(عمل دخول در واژن.یا تحریکاتی که به وسیله زن روی آن انجام میگیرد مثل نوازش و مکیدن)نقش به سزایی دارنند.

ارگاسم در خانمها :

سالها پيش در يک مطالعه مشخص شد که تنها 30 درصد خانمها،بعد از ازدواج به ارگاسم ميرسند.هرچند در آن موقع به غلط چنين تعبيرشد که فقط 30 درصد خانمها توانايي رسيدن به ارگاسم را دارند، ولي امروزه ميدانيم که تمام زنها ميتوانند به ارگاسم برسند و حتي گروهي از آنها قادرند چند ارگاسم به دنبال هم داشته باشند.

براي به ارگاسم رسيدن خانمها چند عامل مهم وجود دارد:

1-شرايط روحي:در حالت بي اعتمادي، هيجان و اضطراب،دستيابي به ارگاسم براي زن غير ممکن است.

2- تعداد دفعات و فاصله بين نزديکي:هرچه فاصله بين فعاليت جنسي بيشتر باشد، امکان تحريک زن مشکلتر بوده و شانس به ارگاسم رسيدن او کمتر است.در اين بررسي مشخص شد که اگر فعاليت جنسي مجدد در فاصله کمتر از 36 ساعت صورت گيرد،زن از لحاظ فيزيکي و روحي زودتر تحريک شده و راحتتر به ارگاسم ميرسد.برعکس اگر فاصله ميان انجام دو سکس کمتر از 36 ساعت نباشد،آنگاه تلاش زيادي براي تحريک جنسي او لازم است.

3- مردان بسته به سن، وضعيت سلامت،شرايط روحي و رژيم غذايي بطور متوسط هر 24 تا 72 ساعت به تخليه جنسي نياز دارند.اگر فاصله سکس بين زن و مرد بيشتر از اين مدت باشد مرد خيلي زود و قبل از آنکه بتواند زن را به ارگاسم برساند انزال ميشود.

4-در بسياري از جوامع هيچ آموزشي در مورد لذت جنسي وبرقرارکردن ارتباط لذت بخش با جنس مخالف، به جوانان داده نميشود.بسياري از زنها و مردها رابطه جنسي را در طول زمان و برحسب تجربه خود ياد ميگيرند.در معدود جوامعي که در مورد تحريک جنسي به زن و مرد آموزش داده ميشود معمولا" ازدواجها موفق تر است(از لحاظ جنسي)

لازم به تذکر است که زنها بسته به محل تحريک دو نوع ارگاسم دارند:

نوع اول ارگاسم بوسيله تحريک کليتوريس است که شايع ميباشد.در اين روش کليتوريس بايد با لمس تحريک شود.

نوع دوم ارگاسم از طريق واژن ميباشد.اين نوع ارگاسم از طريق فشار(معمولا"فشار نوک آلت مرد) روي نقطه جي ايجاد ميگردد.نقطه جي در ديواره قدامي واژن در فاصله حدود 2 اينچي از مدخل آن قرار دارد.

در احساس اين دو نوع ارگاسم تفاوت زيادي وجود داردکه شايدبه علت تفاوت عصب گيري کليتوريس با نقطه جي باشد.

بعضي از پوزيشن هاي نزديکي براي تحريک نقطه جي مناسب تر هستند.دو وضعيت رايج نزديکي که در آنهانقطه جي بخوبي تحريک ميشوند عبارتند از:

1- مرد به پشت خوابيده و زن پاهايش را دو طرف مرد گذاشته و زانو ميزند.

2- زن به شکم خوابيده و مرد از پشت آلت خود را وارد واژن نموده و نزديکي مينمايد.

در هردوي اين وضعيتها زاويه آلت مرد با واژن به گونه اي است که نقطه جي بخوبي تحريک ميشود.راه ديگر براي تقويت ارگاسم در خانمها انجام تمرينات ورزشي کجل است.در اين ورزش ماهيچه هاي کف لگن چند بار در روز شل و سفت ميشوند.لازم به تذکر است که اين نوع ورزش علاوه بر تقويت ارگاسم و لذت جنسي در پيشگيري از عوارض زايمان و افتادگي مثانه نيز بسيار موثر است.

ارگاسم در مردان :

ارگاسم طولاني و روشهاي جلوگيري از انزال زودرس در مردان

چند سال قبل من يادگرفتم که چطورخودم را به آستانه انزال برسانم ولي درست قبل از انزال،تحريک راقطع نموده وبعداز مدتي دوباره از نوشروع نمايم.به اين ترتيب من بدون اينکه انزال داشته باشم از ارگاسمهاي متعدد ولي کوچک،لذت ميبردم.لذت هريک از اين ارگاسمها تقريبا" نصف يک ارگاسم معمولي همراه با انزال ، ولي تعداد دفعاتشان نامحدود بود.ازطرف ديگر اندامهاي جنسي من تمرين خوبي براي تمرکز وکنترل ميکردند ولذت جنسي من بطورقابل ملاحظه اي افزايش مي يافت.متن زير به آموزش نکاتي پيرامون ارگاسم در مردها ميپردازد:من بطوراتفاقي راه دستيابي به ارگاسم طولاني را کشف کردم.يکبار موقعي که جلق ميزدم احساس کردم که آلت من بخوبي تحريک نشده و ممکن است ارگاسم خوبي نداشته باشم.بهمين خاطرجلق زدن رامتوقف کرده و دوباره از نو شروع کردم.اين بار متوجه شدم که لذت لمس و تحريک آلتم بيشتر از دفعه قبل است و بهمين خاطرهنگاميکه به انزال نزديک شدم تحريک با دست را قطع نموده و بعداز مدتي مجددا" آنرا شروع کردم.من اين عمل را بارها پشت سرهم تکرارکردم وهربار احساس بهتري داشتم.شايد بارپنجم بود که احساس کردم عليرغم تحريک زياد وتورم غده پروستات وسفتي آلتم، هيچ اسپرمي از من دفع نميشود.به اين ترتيب دريافتم که آستانه تحريک من براي رسيدن به انزال بتدريج بالا رفته است.
دربيضه هايم احساس لذت عجيبي ميکردم وآنها بنظرم بزرگتر ازحالت عادي ميرسيدند.شايدبعد از گذشت حدودچهل دقيقه از اين عمليات من احساس خستگي نمودم و تحريک را آنقدر ادامه دادم تا به انزال کامل به همراه يک ارگاسم فوق العاده لذتبخش رسيدم.جالب است بدانيد که مقدارمايع مني من خيلي بيشتر از قبل شده بود و خروج آن لذت زيادي برايم داشت. در اينجا بهتر است به بررسي مکانيسم انزال بپردازيم.هنگام فعاليت جنسي ابتدا خون زيادي در اندامهاي جنسي جمع ميشود.سپس تحريک بالا رفته و مدتي در يک حدثابت باقي ميماند.آنگاه اگر شدت تحريک از اين آستانه ثابت بالاتر برود رفلکس ارگاسم ودفع مني از بدن رخ ميدهد.بطورعملي مرحله بعد ازاين مرحله ثابت را ميتوان به چند مرحله مجزا تقسيم کرد.ابتدا بيضه ها کمي سنگين بنظرميرسند.در آغاز ارگاسم اپيديدم وطنابهاي مني بر،منقبض شده و مني را به سمت مجراي مني برو آمپول هدايت ميکنند.انباشته شدن مني در آمپول باعث تشديد احساس لدت جنسي ميشود.ادامه تحريک آلت باعث سفت شدن کيسه هاي مني شده و ترشحات آنها به داخل آمپول را بيشتر ميکند.بتدريج وباافزايش فشار،پروستات سفت تر شده وترشحات خود را به مجراي ادرار تخليه ميکند.باسفت شدن پروستات ديگر انزال غيرقابل اجتناب خواهد بود.وبالاخره دريچه هاي مجراي مني بر باز شده و با تخليه مني به بيرون،انزال صورت ميگيرد.معمولا" مايع مني شامل ترکيبات زير است:ترشحات پروستات10% ،اسپرم5% ،ترشحات ديگر85%در انتهاي مجراي مني بر دريچه هايي وجوددارد که باافزايش فشارداخل مجرا بازشده و موجب انزال ميگردند.شمابايد يادبگيريد که اين دريچه ها رابسته نگه داريد.
رمز اينکار در اين است که هنگاميکه شما به انزال نزديک شديد،درست قبل از اينکه انزال برايتان اجتناب ناپذيرشود،تمام عضلات اندامهاي جنسي خود را شل کرده و تحريک آلت رامتوقف نماييد.شل کردن عضلات در اين حالت دريچه هاي مجرا رابسته نگه داشته و عليرغم توليدترشحات توسط غدد،انزال صورت نميگيرد.متوقف کردن تحريک آلت نيز مانع ايجاد رفلکس انزال بدليل افزايش فشارمجرا مي گردد.به مرور زمان و باتمرين شما ميزان فشارلازم درون مجرابراي ايجاد رفلکس انزال راافزايش ميدهيد وبتدريج ارگاسمهاي شما قويتر و طولاني تر خواهدشد.بعلاوه باافزايش تجمع مايع در آمپول شمالذت زيادي ازانزال خواهيدبرد.اگرشما يک انگشت خودرا درون مقعدفروببريد،ميتوانيدسفت شدن پروستات و کيسه هاي مني را حس کنيد.بعلاوه ماساژدادن و فشار پروستات نيزدر اين حالت لذت آوراست. به مرور زمان و با تمرين ميزان توليد مايع مني توسط بيضه هاي شما بيشترشده،تعداد دفعات انزال شما افزايش مي يابد و بعد از هرانزال در مدت زمان کوتاهتري ميتوانيد دوباره تحريک شده وسکس کنيد.ضمنا" قدرت تمرکز و کنترل شما روي ارگان جنسي افزايش يافته و از ز تحريک مجدد آلتتان خواهيدبرد.سعي کنيد اين عمل را پنج مرتبه انجام داده و بار ششم به ارگاسم برسيد.اگراين تمرين را باموفقيت انجام دهيدحجم مني و لذت شما بهنگام خروج آن افزايش قابل ملاحظه اي مي يابد.در اين مرحله بايد بتوانيد روي ارگان جنسي خود تمرکز و کنترل داشته و بين ارگاسم و انزال فاصله ايجادکنيد.

2- فروکردن انگشت در مقعد:

بعد ازاينکه مرحله بالا را خوب انجام داديد سعي کنيد حين انجام آن انگشت مياني را در مقعدفروکرده و پروستات را فشار دهيد و سفتي آن را زيردستتان حس کنيد.

3-ريلاکس کردن ماهيچه ها:

در طول زمان که تمرين شماره يک را انجام ميدهيد سعي کنيد بتدريج به ارگاسم نزديکتر شده و تحريک آلت را ديرترقطع کنيد.باقطع تحريک،ماهيچه هاي اندام جنسي را ريلاکس کنيد و بگذاريد بدن شما از تحريک بيفتد.سپس دوباره ادامه تحريک آلت را از سربگيريد.

4-بيشتر و بيشتر به ارگاسم نزديک شويد:

بتدريج سعي کنيدهربار بيشتر و بيشتر به ارگاسم نزديک شده و مکث کنيد.به اين ترتيب ترشح جنسي شما ادامه مي يابد ولي انزال رخ نميدهد.

5-سفت کردن کيسه هاي مني:

همانطورکه گفته شد پنج باربعد از رسيدن به آستانه تحريک براي انزال مکث کنيد و با سفت کردن کيسه هاي مني،مني را به آمپول برگردانيد.به اين ترتيب در بار ششم تحريک که انزال ميشويدخواهيد ديدکه حجم کنيد.به اين ترتيب ترشح جنسي شما ادامه مي يابد ولي انزال رخ نميدهد.

5-سفت کردن کيسه هاي مني:

همانطورکه گفته شد پنج باربعد از رسيدن به آستانه تحريک براي انزال مکث کنيد و با سفت کردن کيسه هاي مني،مني را به آمپول برگردانيد.به اين ترتيب در بار ششم تحريک که انزال ميشويدخواهيد ديدکه حجم مني دفع شده از شما بيشتر از سابق است.

6- حال بعد از اينکه مراحل فوق را بخوبي آموختيد،سعي کنيد مطابق روش بالا خود را تحريک نموده و حجم مني راافزايش دهيد.ولي هنگاميکه متوجه فشار ناشي از تجمع زياد مني در بيضه ها شديد،تحريک را متوقف کردهسعي کنيد براي چندساعت تحريک نداشته باشيد.هرچند اينکار مشکل است ولي کمک زيادي به کنترل شما روي ارگاسم مينمايد.ممکن است با انجام اين تمرين در بيضه خود کمي احساس درد يا ناراحتي داشته باشيد.

7-حال بعد از يک توقف چند ساعته،مجددا" به سکس بپردازيد.به همان روش قبل پنج بار مکث نموده و بار ششم لذت غير قابل توصيفي از يک ارگاسم طولاني با خروج مني زياد، ببريد.

روش هاي ديگر براي ارگاسم طولاني و ضد انزال زود رس در مردان

درمان هاي موضعي:

استفاده از کرم هاي کاهش دهنده حس سطحي ناحيه دستگاه تناسلي مانند ژل ليدوکايين دو درصد توصيه شده است. استفاده از ليدوکايين ?.? درصد + کرم پريلوکاين ?.? درصد و کشيدن کاندم روي آلت پس از ?? دقيقه سبب کاهش زود انزالي مي شود. توجه شود قبل از نزديکي با صابون شستشو شود تا از بي حسي بيشتر آلت و واژن زن جلوگيري شود.

استفاده از متد ماستر و جانسون:

اين شيوه شامل يادگيري تشخيص و کنترل احساسي است که منجر به ارگاسم مي شود. اين روش نياز به اراده و تمرين دارد ولي بسيار موثر است. ماستر و جانسون، شامل تحريک سکسي توسط خود فرد يا زوج جنسي مي باشد. انجام تحريک تا رسيدن به نزديکي قله (ارگاسم) و متوقف کردن آن است. اين کار در چند نوبت و اوقات مختلف انجام مي شود و به تدريج زمان هر تحريک افزايش مي يابد تا فرد احساس مي کند زمان طولاني تري را صرف هر بار تحريک مي نمايد پس از چند نوبت و چند روز تمرين انجام نزديکي شروع مي شود. مرد به پشت مي خوابد و به آرامي کار نزديکي انجام مي شود. به محض اينکه تحريک به قله نزديک مي شود با علامت دادن به زن (پارتنر) مدتي حالت ريلکس به خود گرفته و مجددا نزديکي شروع مي شود.

تکنيک فشار:

فشار سر آلت يا انتهاي آلت قبل از انزال سبب عقب افتادن ارگاسم مي شود. اين حالت سبب کم شدن تجمع خون در آلت و کاهش نعوظ (ارکسيون) مي شود.

تکنيک هاي ديگر:

بسياري از جوانان براي افزايش کنترل انزال اقدام به استمناء قبل از نزديکي مي کنند تا با اين کار کنترل بيشتري بر ارگاسم خود پيدا کنند اما اين تکنيک خيلي موثر نيست.

کاندم :

کاندم سبب کاهش تحريک پذيري مي شود در صورتي که يک کاندم قادر به اين کار نباشد از دو کاندم مي توان استفاده کرد ضمن اينکه کاندم سبب جلوگيري از بيماري هاي مقاربتي و حاملگي هم مي شود.

پوزيسيون خوب نزديکي:

وضعيت معمول نزديکي (مرد در بالا) کمکي به کنترل انزال زود رس نمي کند. مرد به پشت مي خوابد و زن فعال تر عمل مي کند و مرد مي تواند جريان نزديکي را هدايت کند.

درمان طبي :

استفاده از داروهاي مهار کننده باز جذب سروتونين در کنترل انزال زودرس موثر مي باشد. براي اطلاع درباره اين داروها به پزشک مراجعه کنيد.

ارگاسم مصنوعی چیست ؟

راههاي فراواني براي شناسايي ارگاسمهاي دروغين وجود دارد اما قبل آن بايد ارگاسم صحيح شريكتان را حتما شناخته باشيد.چندين مورد از راههاي شناخت ارگاسمهاي دروغين اينها هستند

1-آه و ناله هاي مكانيكي! اگر مي بينيد كه وي مدام يك خط جمله را تكرار مي كند و ناله هاي وي شبيه به چيزيست كه در فيلمها ديده و همينطور ناله اي وي بدون نفس عميق است شانس بنا به دلايلي براي تظاهر به ارگاسم وجود دارد

2-صداي وي با حركات هم خواني ندارد! مثل اينكه شما ضبط صوت را خاموش كنيد و فرد همچنان براي خود برقصد! مثلا شما در حال اجراي اورال سكس و يا همان سكس دهاني هستيد و براي لحظه اي دست مي كشيد تا ري ست شويد و دوباره شروع كنيد ناگهان صداي آه و يا ناله بشنويد! در اينجا شانس براي تظاهر بالاست.

3-زني كه به سمت ارگاسم مي رود تمام ماهيچه هايش جمع خواهد شد.يكسري از ماهيچه ها جمع شدنش اختياري نيست مثل مثلا ماهيچه داخل پا و يا خود دهانه واژن. اگر ميبينيد كه وي بسمت ارگاسم رفته يا در حال ارگاسم است اما حس نمي كنيد كه ماهيچه هاي وي آلت شما را اندكي قفل كرده اند شانس براي ارگاسم مصنوعي وجود دارد.

4-نفس كشيدن وي در طول ارگاسم براي مدتي شديد مي شود. وي بايد اين نفس كشيدن را بعد از ارگاسم تا مدتي به همان شدت ادامه دهد اما اگر يبينيد كه وي ارگاسم شديد داشته (چون عموما زنان تظاهر به ارگاسم طولاني مي كنند تا شما بفهميد و ول كنيد! ) اما نفس وي مثل سويچ برق ناگهان قطع شد بدانيد چنين ارگاسمي مصنوعي بوده است.

لازم نيست از وي متنفر بشويد.اينكه وي به ارگاسم شدن تظاهر مي كنند اين معني را نمي دهد كه وي از روي منظور چنين رفتاري انجام مي دهد. بعد از سكس به وي يك جايزه اسكار براي ايفاي بهترين نقش مكمل بدهيد و ببينيد چگونه عكس العمل نشان ميدهد! اما چرا چنين كاري انجام مي دهد؟ چرا زنان دست به چنين رفتاري مي زنند؟

1-شايد و اصلا نمي داند كه ارگاسم چيست! بنظر عجيب مي ايد اما بسيارند از اين گونه افراد. زناني كه خود ارضايي نداشته و اصلا هم نيا موخته اند كه چه در سكس مي خواهند و چه لازم دارند.فكر مي كنند ارگاسم همان مرطوب شدن است1 چنين افرادي اصلا ارگاسم شدن را بلد نيستند.من با زناني از اين قبيل برخورد داشته ام كه واقعا نمي دانستند ارگاسم چيست. من به آنها گفتم كه مي توانم براي شما اين را بوجود بياورم و بايد بگويم كه موفقيتي نداشتم!

2-واژن انها دردناك ميشود. بسيار ساده است.زنان در طول سكس دچار درد واژن مي گردند.بسيار ساده است كه شروع به رابطه داخلي كنيد و در مدت 20 دقيقه زن را به مرزي برسانيد كه از درد واژن ضجه بزند و گريه كند.بسياري از زنان ديواره ها و لبهاي واژن ضعيف و لاغري دارند.اين افراد عموما بسرعت زير فشار و وزن و سرعت رابطه و آلت داراي درد مي گردند و ارگاسم شدن آنها نا ممكن مي شود!

3-زن تظاهر به ارگاسم مي كند فقط براي اينكه شما آرام بگيريد و به خود افتخار كنيد. وي در شرايط ارگاسم نيست و مي داند اين مسئله كه ارگاسم شود چقدر براي شما حياتي است. پس وي دست به اين رفتار ميزند تا همه از اين مرحله شاداب و سالم بيرون بي آيند! براي همين است كه مي گويم براي ارگاسم به كسي فشار وارد نكنيد. از من بپرسيد خواهم گفت شما وادارش مي كنيد كه بخاطر شما به شما دروغ بگويد!

شما بايد ذهن باز داشته باشيد و با وي در اين مورد صحبت كنيد.از وي بخواهيد كه براي شما حرف بزند و مستقيم در مورد اين موضوع با هم صحبت كنيد. اينكه چه چيزي مي تواند وي را ارگاسم كند و شما چه مي توانيد باري رسيدن به آن نقطه انجام دهيد. اگر شما به اندازه كافي جنتلمن باشيد وي درها را براي شما خواهد گشود و براي شما توضيح خواهد داد كه چه مي شود و چه بايد بشود تا وي ديگر اين رفتار را انجام ندهد.